Vận chuyển – giao hàng

HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHYỂN ĐẾN VỊ TRÍ THỐNG NHẤT

1. Tại Hà Nội: Miễn phí 100%.

2. Ngoài phạm vi thành phố Hà Nội: Phí vận chuyển sẽ được các bên thống nhất tùy theo từng trường hợp, đơn hàng cụ thể đảm bảo hài hòa giữu các bên.